Financovanie

Predaj na splátky QUATRO

Potrebné doklady pri nákupe na splátky:

 

Kópia platného občianskeho preukazu (z oboch strán), pri nákupe tovaru nad 1.000€ priložíte aj druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo služobný preukaz policajta/vojaka z povolania), kópiu aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ ALEBO potvrdenie zamestnávateľa o príjme na našom tlačive.

Kópia platného občianskeho preukazu (z oboch strán),pri nákupe tovaru nad 1.000€ priložíte aj druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas a potvrdenie o výške daňovej povinnosti SZČO ALEBOpotvrdenie o podaní daňového priznania – kladné.

Kópia platného občianskeho preukazu (z oboch strán), pri nákupe tovaru nad 1.000€, priložíte aj druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo služobný preukaz policajta/vojaka z povolania) a rozhodnutie (výmer) o priznaní alebo zvýšení alebo znížení dôchodku ALEBO kópiu aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ ALEBO potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku.

 

Pri nákupe nad 5.000€ je klient posudzovaný individuálne.

V prípade individuálneho posúdenia klienta má spoločnosť právo vyžiadať si ďalšie doklady.

 

potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa.


 

Predaj na splátky Ahoj splátky 
 

Potrebné doklady pri nákupe na splátky:

 

jeden z dokladov:

kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý ti posielajú mzdu alebo

výplatné pásky za posledné 3 mesiace, alebo

originál potvrdenia o príjme nie staršie ako 30 dní

dva typy dokladov:

1.

potvrdenie o výške daňovej povinnosti

potvrdenie o podaní daňového priznania

daňové priznanie a detail priznania z portálu fs overené podpismi klienta

daňové priznanie a potvrdenie o podaní daňového priznania s pečiatkou daňového úradu

2.

predbežnú účtovnú uzávierku za obdobie nepokryté daňovým priznaním

výpisy z účtu sa posledné 3 mesiace preukazujúce príjem/obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním

jeden z dokladov:

aktuálny výmer zo sociálnej poisťovne

potvrdenie z pošty o výške dôchodku

posledný výpis z účtu, kam chodí dôchodok


 

Pri nákupe nad 5.000€ je klient posudzovaný individuálne.

V prípade individuálneho posúdenia klienta má spoločnosť právo vyžiadať si ďalšie doklady.

 

 

 


Financovanie ČSOB Leasing

SPOTREBNÝ ÚVER
 

Spotrebný úver je účelové poskytnutie prostriedkov zákazníkovi a účelom je financovanie konkrétneho predmetu. Zákazník je vlastníkom financovaného predmetu od dňa zaplatenia kúpnej ceny dodávateľovi
a prevzatia financovaného predmetu.

 

Na zabezpečenie pohľadávok uzatvorí ČSOB Leasing, a.s zároveň so zákazníkom štandardne minimálne zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k financovanému predmetu. Na základe nej sa prevádza vlastníctvo k predmetu momentom jeho prevzatia zákazníkom späť na ČSOB Leasing, a.s , čím nie je umožnené zákazníkovi ako vlastníkovi predmetu nakladať s predmetom. Zákazník platí na začiatku poplatok za uzatvorenie zmluvy a počas doby trvania zmluvy splátky úveru. Jednotlivé splátky obsahujú hodnotu úveru, úrok a poistné.

 


Aké doklady potrebujem?

Právnická osoba

občiansky preukaz splnomocnenej osoby
iný doklad totožnosti splnomocnenej osoby (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
osvedčenie IČ DPH
súvaha na originálnom tlačive
výkaz ziskov a strát na originálnom tlačive
daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
aktuálny výpis z bankového účtu

Fyzická osoba - podnikateľ

občiansky preukaz splnomocnenej osoby
iný doklad totožnosti splnomocnenej osoby (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
živnostenský list alebo iný rovnocenný dokument, umožňujúci vykonávať podnikateľskú činnosť
osvedčenie IČ DPH
výkaz o majetku a záväzkoch, resp. súvaha na originálnom tlačive
výkaz o príjmoch a výdavkoch, resp. výkaz ziskov a strát na originálnom tlačive
daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
aktuálny výpis z bankového účtu

Fyzická osoba - nepodnikateľ

Občiansky preukaz
I
ný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
Potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, alebo výpis z bankového účtu za posledné tri mesiace, z ktorého je zrejmý príjem žiadateľa


Predbežná kalkulácia:
Náš personál vám ochotne poradí a pomôže zvoliť najvhodnejšiu variantu nákupu na splátky
Ak máte záujem o predbežné vypočítanie splátky, prosím uveďte sumu motocykla, alebo iného tovaru, výšku akontácie, akú ste ochotný zaplatiť, a tiež počet alebo výšku mesačnej splátky ktorá by Vám vyhovovala.
Následne na to Vám zašleme späť predbežnú kalkuláciu.
Píšte na info@adamoto.eu alebo 0917/195793